Protiv erozivni radovi, regulacija potoka i zaštiti kosina na trasi Magistralnog Gasovoda od granice Bugarske do granice Mađarske na km od 48+000 do 72+800

  • Opis projekta
    Uređenje kosina padine , sa iskopom poprečnih drenažnih jarkova na svakih 10m za odvođenje vode, postavljanje geomreže sa ankerisanjem i pobijanjem ankera i mašinsko povezivanje prtenovima sa izradom hidrosetve mašinskim sađenjem trave po kosinama i pošumljavanjem istog van pojasa gasovoda. U dnu padina se vršila regulacija potoka i rečica sa postavljanjem geotekstila ispod gabiona , izrada madraca, obaloutvrda i konsolidacionih pojaseva.
  • Klijent: Millennium Team Beograd
  • Lokacija: Linijski objekati između Boljevca i Paraćina
  • Godina završetka: 2022